Tài khoản 632 là gì

Cập nhật: 08/08/2022 Lượt xem: 4 Views

Kế toán giá vốn hàng hóa là gì? Hạch toán chuyên sâu tài khoản 632 có vai trò trọng yếu như thế nào trong kinh doanh?… Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho bạn khái niệm giá vốn hàng bán là gì, các phương pháp tính giá vốn hàng bán cũng như những cách khắc phục khi giá vốn bị sai.

Bạn đang xem:

1. Kế toán giá vốn hàng hóa

1.1 Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán hàng hiểu một cách đơn thuần là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể (trong một kỳ). Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các mức chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

1.2. Cách tính giá vốn hàng bán

Hiện nay đang tồn tại 3 cách tính giá vốn hàng bán như sau:* Công thức tính giá vốn hàng bán LIFO (Nhập sau xuất trước)Cách tính giá vốn hàng bán LIFO (nhập sau xuất trước) ngày nay rất ít khi được sử dụng, giờ chỉ còn 2 nước là Mỹ và Nhật chấp nhận cách tính này. Tuy nhiên, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) tại Mỹ họ lại phủ nhận vì cho rằng công thức tính giá vốn hàng bán như trên thiếu sự chính xác.Một nhược điểm rất rõ ràng trong cách tính giá vốn hàng bán LIFO là định giá hàng tồn kho không đáng tin cậy, trong trường hợp hàng tồn kho là sản phẩm cũ và có giá trị lỗi thời với giá hiện hành.* Công thức tính giá vốn hàng bán Bình quân gia quyềnPhương pháp tính giá vốn hàng bán này gọi là Bình quân gia quyền, hiện đang được ứng dụng kế toán MISA SME.NET sử dụng để tính toán giá trị hàng tồn kho và đây cũng là phương pháp tính giá vốn hàng bán phổ biến nhất mà các ứng dụng tân tiến ngày nay đang áp dụng.Theo phương pháp tính giá vốn hàng bán này, mỗi lần nhập hàng thì giá vốn sẽ được tính lại theo công thức:MAC = ( A + B ) / CVới :- MAC : Giá vốn của sản phẩm tính theo bình quân tức thời- A : Giá trị kho hiện tại trước nhập = Tồn kho trước nhập * giá MAC trước nhập- B : Giá trị kho nhập mới = Tồn nhập mới * giá nhập kho đã phân bổ mức chi phí- C : Tổng tồn = Tồn trước nhập + tồn sau nhậpVới phương pháp tính giá vốn hàng bán này, cần đảm bảo thông tin số hàng tồn kho của bạn phải chính xác tuyệt đối

*

2. Hạch toán chuyên sâu tài khoản 632

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản thêm tiền để phát triển; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các mức chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản thêm tiền để phát triển như: mức chi phí khấu hao; mức chi phí sửa chữa; mức chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS thêm tiền để phát triển theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợp phát sinh không lớn); mức chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS thêm tiền để phát triển. . .

Cách hạch toán giá vốn bán hàng một số nghiệp vụ:

a. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

* Khi xuất các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó các TK 154, 155, 156, 157

Xem thêm:  Typography hướng dẫn

* Phản ánh các khoản mức chi phí được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định mức chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào mức chi phí chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản mức chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số mức chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn mức chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 154 – mức chi phí SXKD dỡ dang; hoặcCó TK 627 – mức chi phí sản xuất chung.- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi:Nợ TK 632- Giá vốn hàng bánCó các TK 152, 153, 156, 138 (1381),. . .- Phản ánh mức chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt quá mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 241- Xây dựng cơ bản dỡ dang (Nếu tự xây dựng)Có TK 154- mức chi phí SXKD dỡ dang (Nếu tự chế).

* Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm (Do lập dự phòng năm nay lớn hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).Cuối năm, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá hàng tồn kho ở thời điểm cuối kỳ tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho so sánh với số dự phòng giảm giá hàng tồn đã lập kho năm trước chưa sử dụng hết để xác định số chênh lệch phải trích lập thêm, hoặc giảm đi (Nếu có):- Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn được trích bổ sung, ghi:Nợ TK 632- Giá vốn hàng bánCó TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.- Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn lập, ghi:Nợ TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn khoCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Xem thêm:

* Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS thêm tiền để phát triển:- Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS thêm tiền để phát triển đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng (yếu tố mức chi phí kinh doanh BĐS thêm tiền để phát triển)Có TK 2147 – Hao mòn BĐS thêm tiền để phát triển.- Khi phát sinh mức chi phí liên quan đến BĐS thêm tiền để phát triển sau ghi nhận ban đầu nếu không thoả mãn điều kiện ghi tăng giá trị BĐS thêm tiền để phát triển, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (yếu tố mức chi phí kinh doanh BĐS thêm tiền để phát triển)Nợ TK 242 – mức chi phí trả trước dài hạn (Nếu phải phân bổ dần)Có các TK 111, 112, 152, 153, 334,. . .- Các mức chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS thêm tiền để phát triển (Đối với các mức chi phí phát sinh không lớn), ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (yếu tố mức chi phí kinh doanh BĐS thêm tiền để phát triển)Có các TK 111, 112, 331, 334,. . .- Kế toán giảm nguyên giá và giá trị hao mòn của BĐS thêm tiền để phát triển do bán, thanh lý, ghi:Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147 – Hao mòn BĐS thêm tiền để phát triển)Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS thêm tiền để phát triển)- Có TK 217 – Bất động sản thêm tiền để phát triển (Nguyên giá).- Các mức chi phí bán, thanh lý BĐS thêm tiền để phát triển phát sinh, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng (yếu tố mức chi phí kinh doanh BĐS thêm tiền để phát triển)Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)Có các TK 111, 112, 331

Xem thêm:  Take a look at là gì

* Trường hợp dùng sản phẩm sản xuất ra chuyển thành TSCĐ để sử dụng, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàngCó TK 154 – mức chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

* Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi:Nợ các TK 155, 156Có TK 632 – Giá vốn bán hàng.

* Kết chuyển giá vốn hàng bán của các sản phẩm, hàng hoá, bất động sản, dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Xem thêm:

b. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai định kỳ:

* Đối với doanh nghiệp thương mại:- Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán, được xác định là đã bán, ghi:Nợ 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 611 – Mua hàng.- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng hoá đã xuất bán được xác định là đã bán vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.* Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ:- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 155 – Thành phẩm.- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhưng chưa xác định là đã bán vào Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 157 – Hàng gửi đi bán.- Giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho, giá thành dịch vụ đã hoàn thành, ghi:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 631 – Giá thành sản xuất.- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ Tài khoản 155 “Thành phẩm”, ghi:Nợ TK 155 – Thành phẩmCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.- Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhưng chưa xác định là đã bán, ghi:Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bánCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhCó TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Chuyên mục:


Từ khoá liên quan về chủ đề Tài khoản 632 là gì

#Tài #khoản #là #gì.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Tài khoản 632 là gì rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: Tài khoản 632 là gì

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn